Korunk tudományos szemléletének gyenge pontjai

A rendszerelmélet és hierarchia-elmélet alapján álló globális antropológia egy nagyon jó tudományelméleti, tudományfilozófiai háttér, amely kimutatja az eddigi kutatás hiányosságait. A testi, lelki és szellemi szféra szétválasztásával legélesebben éppen a társadalomra erőltetett új liberális áltudományos szemlélet abszurd és káros voltára világít rá (lásd előző írásomat). A homoszexuális propaganda által kiváltott indulatok minden korábbinál aktuálisabbá tették a szembenézést a humán tudományok politikai terheltségével, a liberális ideológia és az úgynevezett politikai korrektség nevében terjedő áltudományok szembeállítását a valódi tudományossággal. A propaganda célú, kézi irányítású tudományszemlélet alapja a kontra-náci Frankfurti iskola, amelynek tanításai alapján Hitler kifordított kabátját húzzák a világra, és a tudományos oktatásban kontra-Mengelék seregeit igyekeznek kinevelni.

A humán tudományokban a filozófiától a gazdaságtanig megvannak a helyes, stabil alapok, melyekre építeni lehet, csupán ideológiai hozzáállás kérdése, hogy azt megtegyük. Egyes szakterületeken viszont úgy elméleti, mint gyakorlati szinten nagyon határozott kiállásra van szükség. Ilyen a fejlődés-pszichológia, pedagógia, mely területen határozottan szembe kell fordulni a gender elmélettel. Nincs napirenden, de lényegében ugyanilyen kulcsfontosságú a szociálpszichológia, amelynek keretén belül a kultúrakomplexumok tanulmányozása meghatározó jelentőségű, különös tekintettel a becsület kultúrakomplexumára. A gond az, hogy ezt a problémakört valósággal eltitkolják. Az ELTE Szociálpszichológia tanszékén például, ahol a „társadalmi előítéletek, szociális identitás, kisebbségi identitás, társadalmi nem kutatás, a test szerepe az elutasításban” a kiemelt érdeklődési terület, tudtommal a népek, világrészek közötti különbségekkel, a kultúrakomplexumok kérdésével egyáltalán nem foglalkoznak.

Sajnos az ELTE-n kívül sem tudok róla, hogy tudományos körökben foglalkoznának valahol a kérdéssel, hacsak a múlt világához tartozó érdekességként nem említik, pedig az észak-déli szembenállás, a keresztény és a mohamedán világ közti ellentétek ugyanúgy ebben gyökereznek, mint a konzervatívok és balliberálisok közötti kibékíthetetlen ellentét, ugyanis az utóbbiak ideológiája szintén a becsület kultúrakomplexumában gyökerezik. A legsúlyosabb vetülete a kérdésnek, hogy amikor valaki a hagyományos európai értékek nevében védekezni próbál a vele szemben álló bűnözői csoportok szubkultúráival, vagy agresszív idegen kultúrákkal, akkor a balliberálisok összemosva a kulturális szintet a genetikaival, rögtön rasszizmust kiáltanak.

A kultúrák, szubkultúrák közti különbségeket tagadó hamis egyenlőség jegyében születnek a segélyekre, alapjövedelemre építő politikai akciók is, szemben a hagyományos értékeken nyugvó munkaalapú társadalmat támogató politikával.

A humán tudományok terén vannak más elhanyagolt, illetve félremagyarázott területek is. Ilyen például néhány őstörténeti kérdés. Ezek közül legakutabb az emberiség bölcsőjének, korai történetének kérdése. A csak egy nem által örökölhető genetikai markerek kutatási eredményeinek félremagyarázásából születet „ki Afrikából” elméletből dogmát csináltak és egész ipart építettek rá. Az igazság az, hogy a modern ember korai hullámai Dél-Ázsiából kerültek ki, innen népesítették be például Ausztráliát. Afrika nem bölcső, hanem a legnagyobb refúgium, ahol nagyon archaikus markerek maradtak fenn. Eurázsiában viszont a jégkorok, özönvizek, vulkánkitörések elpusztították a legöregebb markerek hordozóit. A Toba szupervulkán 70.000 évvel ezelőtti kitörése nyomán kipusztult dél-ázsiai területekre apró termetű, fekete bőrű, göndör hajú afrikaiak költöztek be. 60.000 évvel ezelőtt viszont Észak-Kínából megindult világhódító útjára az, az embercsoport, amely asszimilálta a neandervölgyiek maradékait és uralkodóvá vált az egész világon. Ennek a két, egymástól független és ugyancsak eltérő fajsúlyú népmozgásnak az egybemosásából gyártották a „ki Afrikából” elméletet.

Az egész emberiség szempontjából nyilván nem ilyen jelentőségű, de a magyarság és az európai népek szempontjából ugyancsak fontos az indoeurópai és az uráli népek őstörténetének tisztázása.  Az indoeurópaiakkal kapcsolatban legismertebb, egyúttal legelfogadottabb a sztyeppei eredet elmélete, amely régészeti alapokra épül. Itt rögtön megállapíthatjuk, hogy ez éppen régészeti alapon kizárt, ugyanis az indoeurópai népekre markánsan a halotthamvasztás jellemző, az egyéb temetkezési formák másodlagos, vagy idegen eredetűek. A sztyeppei népekre viszont döntő módon a korhasztásos temetés volt jellemző, amint az uráli népekre is. Régészetileg az uráli népeket egyértelműen a sztyeppei kultúrák kapcsolják össze, vitatkozni csak azon lehet, hogy közülük melyikek. Nyilvánvaló ugyanis, hogy nem lehetett minden sztyeppei ősnép volt uráli nyelvű. Az indoeurópaiak egyértelműen közép- és délkelet-európai származásúak, kelet felé pedig Kis-Ázsián és Iránon keresztül vándoroltak. A nyelvet sokkal nehezebb területhez kötni, ráadásul a genetikai állomány is jobban kötődik a területhez, mint a nyelv. Egy alaposabb, precízebb analízis azonban a ugyanazt a képet vetíti ki, mint a régészet.

kissé tágítva a globális antropológia kereteit, érdemes szólni az ember és környezete kapcsolatának legégetőbb kérdéseiről is néhány szót. Laikusként, a globális felmelegedés, a klímaváltozás tanulmányozásához szükséges szakismeretek teljes hiányában természetesen csak a különböző vélemények, állítások logikai egybevetéséből tudok következtetéseket levonni. Ami viszont a kérdés ökölógiai részét illeti, ott már rendelkezek némi ismerettel.

Mindenekelőtt életbevágóan fontos kérdéskör a klímaváltozás okainak tisztázása. A világgazdaságot meghatározó tényezővé lépett elő az a hipotézis, miszerint a klímaváltozásért az emberiség által kibocsátott széndioxid okozta üvegházhatás a felelős. Ez a tézis ezer sebből vérzik. Tudtommal konkrét számításokat a széndioxid üvegházhatásával kapcsolatban egyedül dr. Miskolczi Ferenc végzett el, aki pontosan azért hagyta ott a NASA-t, mert számításai figyelembe vétele nélkül bocsátottak ki, és bocsátanak ki azóta is hamis jelentéseket. Miskolczi tanulmányában egyedül azt tudják kritizálni, hogy a légkör vízgőz tartalmával kapcsolatban elavult adatokra épít, Miskolczi adatai szerint a légkör víztartalma csökken, de az valójában növekedik. A lényeg talán pontosan ez! Miskolczi kiindulópontja az az egyszerű tény, ami a magam fajta laikus számára is egyértelmű. A légkörben lévő szilárd és cseppfolyós részecskék nyilván összehasonlíthatatlanul jobban visszaverik a fényt, mint bármely gáz. Ezért az üvegházhatásért döntő mértékben a vízgőz a felelős, nem a széndioxid, vagy bármely más gáz. Kritikusai tehát tulajdonképp igazolják Miskolczi széndioxiddal kapcsolatos számításait? A növekvő üvegházhatással kapcsolatban nem a széndioxid kibocsátást kéne vizsgálni, hanem inkább azt, hogy mitől növekszik a vízgőz mennyisége a légkörben?

Talán nem járunk messze a valóságtól, ha a klímaváltozásban legfőbb tényezőnek az emberi tevékenység révén egyre fokozódó hő kibocsátást tekintjük. Az általunk elhasznált energia nem vész el, hanem nyilván a talaj és főként a légkör felé sugároz. Az egyre több betonfelület, a talaj el sivatagosítása pedig a napfényt is fokozott mértékbe veri vissza. Nem tudom mi a véleménye erről a meteorológusoknak. Az egyre több, egyre hevesebb viharok milyen mértékben függenek össze a Föld felületének megváltoztatásával? Az egyre erősebb hő kibocsátással? Mindezek ellenére például a naptevékenység tizenkét éves periódusú növekedése és egyéb kozmikus tényezők az emberi tevékenységnél összehasonlíthatatlanul nagyobb mértékben befolyásolják a föld hőháztartását. Tehát ne értékeljük túl tevékenységünk hatását, de ne értékeljük alul sem. Tevékenységünk az időjárás drasztikus megváltozásában jelentkezik leginkább, de ott van még a mérhetetlen környezetszennyezés, környezetpusztítás.

Ebben az apokaliptikus folyamatban pedig a széndioxid inkább barátunk, mint ellenségünk, hiszen a növényzet fő éltető eleme. Ugyanakkor a növényzet a megváltozott körülmények közt sokfelé ellenségünk, hiszen az erdőtüzeket táplálja. Ez ellen viszont az állatvilág lehet a segítőnk. Ausztráliában a bozótégetés, majd a serkenő új füvet lelegelő kenguruk állíthatják meg a bozóttüzet. A mediterrán térségben, vagy Californiában a fák közti bokrokat lelegelő kecskenyájak, adott helyeken pedig a juhok, és egyéb legelő állatok. Ne bántsuk a teheneket sem a vízfogyasztásért, és főleg ne a felböfögött széndioxidért!  Az esőerdők irtásáért talán többet tehetnénk még, de az esőerdők beszűkülést a spontán tüzek miatt nem lehet megakadályozni. A száraz évszaknak a klímaváltozás miatti meghosszabbodása ugyanis elkerülhetetlenül erdőtüzekhez vezet.

Vannak még olyan a globális antropológia területén kívüli eső kérdések is, melyeket már csak teljesen kívülállóként tudok a hierarchia-elmélet alapú rendszerelmélet szemszögéből megközelíteni, és mintegy tudományfilozófiai értelemben mutatni rá hiányosságaira. E hiányosságok oka többnyire szintén politikai ideológiai manipuláció.

Az einsteini téridő és a hagyományos éterelmélet tulajdonképpen nem zárja ki egymást, hiszen rendszerelméleti alapon feltételezhetjük egy az elemi részecskék alatt is vannak hierarchikus szintek. Így a hagyományosan éterinek nevezett részecskék felelősek a gravitációért, amint azt már 1690-ben tisztázta Nicoles Fatio de Dullier. Dullier elmélete viszont csak akkor érvényes, ha az éter sugárzás, de nyilván nem elektromágneses sugárzás, ahogyan azt többek közt Nikola Tesla is elképzelte, hanem az elemi részecskéknél alacsonyabb szintet képvisel és „összetett”, ahogyan minden tévedése ellenére világosan látta Tom Van Fandern. Ez esetben pedig az einsteini téridő tulajdonképpen az éteri szinten zajló események összefoglaló megnevezése. A gravitációs hullámok például a téridő létével együtt a legkevesebb egy éteri szint létezését is igazolják. Ugyancsak éteri szint lehet az alapja a Louis de Broglie féle vezérhullámnak is, amely megmagyarázza a „két rés kísérletet”. Az elemi részecskék alatti hierarchikus szintek másik bizonyítéka a fekete anyag és energia. Ugyanakkor feltételezhető, hogy az elérhető sebesség összefügg a mozgó elem nagyságával. Nyilván nem érheti el a fénysebességet az űrhajók, mint az elemi részecskék világában. Az elemi részecskéknél nagyságrenddel kiseb részecskék világában létezhet a fénysebességnél nagyságrenddel nagyobb sebesség „szuperfény”, amellyel magyarázható a kvantum összefonódás jelensége. Mindezek alapján talán meglehetne alkotni egy valós egységes fizikai elméletet, egyúttal cáfolni lehetne olyan tudománytalan elképzeléseket, mint a húrelmélet, és nem kéne részecskegyorsítókban hajkurászni a nem létező gravitont.

Közvetlenül nem függ össze a fentiekkel, de mivel hamis analógiára épül, érdemes lenne megvizsgálni a fúziós energia kérdését. Az elképesztően sok pénzt felemésztő kísérletek annak idején abból indultak ki, hogy a Napban a hidrogén folyamatos fúziója valósul meg. Azóta már tudjuk, hogy ez nem így van, hanem a hidrogénbombákéhoz hasonló iszonyatos robbanások egymásutánisága szabadítja fel az energiát. Kérdem, vajon meglehet-e valósítani földi körülmények közt azt, ami még a Napban sem lehetséges? Bár ne lenne igazam, és mégis sikerülne.

44 Responses to Korunk tudományos szemléletének gyenge pontjai

 1. Sólya Zoltán szerint:

  Üdv!

  Valóban vannak gyenge pontok.
  De már vannak stabil válaszok is. Például:

  61:6.1 (700.2) E jégkorszak nagy eseménye az ősember kifejlődése volt. India nyugati részétől egy kissé távolabb, egy ma már víz alatt lévő szárazföldi területen, a régebben kifejlődött észak-amerikai makifajták ázsiai kivándorlóinak utódai között hirtelenül megjelentek a korai emlősök. E kistestű állatok jobbára a hátsó lábukon jártak, és a testméretükhöz képest és a többi állat agyához viszonyítva nagy aggyal rendelkeztek. Ennek az életrendnek a hetvenedik nemzedékénél egy új és fejlettebb állatcsoport hirtelenül különvált. Ezek az új középemlősök — melyek az őseiknél testtömegüket és termetüket tekintve csaknem kétszer akkorák voltak és arányosan jobb agyi teljesítőképességgel rendelkeztek — csak akkorra tudtak jól megtelepedni, amikor a főemlősök, a harmadik alapvető másulat hirtelenül megjelent. (Ugyanekkor visszafejlődés is végbement a középemlősök törzsében s ennek eredményeként jelentek meg az emberszabású majmok ősei; és attól a naptól kezdve máig az emberi ág fokozatos fejlődésen ment át, míg az emberszabású majomtörzsek fejlődése megállt, sőt megfordult.)

  61:6.2 (700.3) 1.000.000 évvel ezelőtt jegyezték be az Urantiát lakott világként. A fejlődő főemlősök törzsében bekövetkező másulás hirtelenül két kezdetleges emberi lényt hozott létre, az emberiség valóságos őseit.

  61:6.3 (700.4) Ez az esemény nagyjából a jég harmadik előrenyomulásának idején következett be; ebből látható, hogy a korai elődeitek ösztönző, erősítő és bonyolult környezetben születtek és nevelkedtek. Ezen urantiai őslakosok egyedüli túlélői, az eszkimók, még ma is inkább a fagyos északi éghajlaton laknak.

  61:6.4 (700.5) Emberi lények nem léteztek a nyugati féltekén egészen a jégkorszak végének közeledtéig. De a jégkorközi időszakok alatt nyugat felé, a Földközi-tengerhez vándoroltak és hamarosan elterjedtek az európai földrészen. Nyugat-Európa barlangjaiban forró égövi és sarki állatok csontjaival összekeveredve emberi csontok is találhatók, melyek azt bizonyítják, hogy e vidékeken mindvégig élt ember az előrenyomuló és visszahúzódó jégárak későbbi korszakai alatt.

 2. Pretty component to content. I just stumbled upon your website and in accession capital
  to say that I get actually enjoyed account your weblog posts.
  Any way I’ll be subscribing on your feeds or even I success you get right of entry to consistently rapidly.

  Check out my blog post :: best delta 8 thc carts

 3. Woah! I’m really loving the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective.

  A lot of times it’s tough to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appeal.
  I must say that you’ve done a excellent job with this.
  Additionally, the blog loads very fast for me on Internet explorer.
  Excellent Blog!

  My web site :: best delta 8 thc vape

 4. asmr a szerint:

  Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading this post
  reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this.
  I will forward this post to him. Pretty sure he will have a good read.
  Thank you for sharing!

 5. buy cbd gummies szerint:

  If you are going for best contents like myself, only visit this
  web site every day since it provides quality contents, thanks

  Feel free to surf to my site – buy cbd gummies

 6. cbd for sale szerint:

  I was suggested this web site by my cousin. I’m not sure whether
  this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem.
  You’re incredible! Thanks!

  Feel free to visit my web-site cbd for sale

 7. This is really interesting, You’re a very skilled blogger.

  I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post.

  Also, I have shared your web site in my social
  networks!

 8. I have been exploring for a bit for any high-quality articles
  or weblog posts on this sort of space . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site.
  Studying this information So i am satisfied to convey that I have a very good uncanny feeling I
  came upon exactly what I needed. I so much for sure will
  make certain to don?t put out of your mind this site and provides it a glance regularly.

 9. I am really grateful to the holder of this web page who has shared this
  enormous piece of writing at at this time.

 10. a asmr szerint:

  Greetings! Very useful advice within this article! It is the little changes
  which will make the most important changes. Many thanks for sharing!

 11. Post writing is also a fun, if you be familiar with after that you can write or else it is difficult to write.

 12. bitly.com szerint:

  scoliosis
  I truly love your website.. Very nice colors & theme. Did you make this
  amazing site yourself? Please reply back as I’m trying to create my own personal site and would like to find out where you got this from or exactly what the theme is named.
  Cheers! scoliosis

 13. tinyurl.com szerint:

  Hello there! This blog post couldn’t be written much better!
  Looking through this post reminds me of my previous roommate!

  He always kept talking about this. I most certainly will send this article to him.

  Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 14. slot online szerint:

  Hurrah! After all I got a web site from where I be capable of truly obtain valuable data concerning my study and
  knowledge.

  My blog post :: slot online

 15. These are truly enormous ideas in on the topic of blogging.
  You have touched some nice factors here. Any way keep up
  wrinting.

  Here is my site … Best Delta 8 THC Gummies

 16. Its such as you read my thoughts! You appear to know so
  much about this, like you wrote the e-book in it or something.
  I think that you just could do with a few percent to drive the message home a little bit,
  however other than that, that is excellent blog.
  An excellent read. I’ll definitely be back.

  Feel free to surf to my web blog: delta 8 thc gummies – http://www.seattleweekly.com

 17. https://bit.ly szerint:

  You have made some decent points there. I looked on the net
  for more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

  Also visit my web blog … Observer, https://bit.ly,

 18. Have you ever considered publishing an ebook or
  guest authoring on other websites? I have a blog based on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my audience
  would value your work. If you are even remotely interested,
  feel free to shoot me an email.

  My web blog: buy Instagram followers Buzzoid, http://www.heraldnet.com,

 19. Howdy would you mind letting me know which webhost you’re working with?
  I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and
  I must say this blog loads a lot quicker then most.
  Can you suggest a good internet hosting provider at a fair price?
  Thanks, I appreciate it!

  My web blog :: buy Instagram followers (http://www.usmagazine.com)

 20. Eulalia szerint:

  I am really loving the theme/design of your site.
  Do you ever run into any web browser compatibility problems?
  A couple of my blog readers have complained about my website
  not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox.
  Do you have any recommendations to help fix this issue?

 21. THC edibles szerint:

  Keep this going please, great job!

  Here is my web site – THC edibles

 22. Definitely believe that which you stated. Your favorite reason seemed
  to be on the net the easiest thing to be aware of.

  I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top and defined out the
  whole thing without having side-effects , people can take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

  Here is my blog post :: best cannabis vapes

 23. weed gummies szerint:

  Hello, this weekend is fastidious designed for me,
  as this point in time i am reading this wonderful educational article
  here at my house.

  Look at my web site – weed gummies

 24. Best THC Gummies szerint:

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to mention that
  I’ve really loved browsing your weblog posts.
  In any case I will be subscribing for your feed and I am hoping you
  write again soon!

  Look into my webpage; Best THC Gummies

 25. Hello very cool website!! Guy .. Beautiful ..
  Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds also?
  I am satisfied to find so many helpful info here within the publish, we want develop more strategies
  in this regard, thanks for sharing. . . . . .

  My website: where to find weed

 26. I couldn’t refrain from commenting. Perfectly written!

  Look at my blog post … where to buy weed near me

 27. buy weed szerint:

  This is my first time pay a visit at here and i am in fact pleassant
  to read everthing at alone place.

  Take a look at my blog … buy weed

 28. US Magazine szerint:

  Superb blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything.

  Would you propose starting with a free platform like
  Wordpress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely
  overwhelmed .. Any tips? Bless you!

  my page :: US Magazine

 29. Hello! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting
  a new initiative in a community in the same niche.
  Your blog provided us valuable information to work on. You have
  done a extraordinary job!

 30. Lula szerint:

  Have you ever thought about publishing an ebook or guest authoring on other sites?
  I have a blog based upon on the same topics you discuss and
  would love to have you share some stories/information. I know my visitors would appreciate your work.
  If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

 31. Terrific work! This is the kind of info that are supposed to be
  shared around the web. Shame on the seek engines for now
  not positioning this post higher! Come on over and discuss with my web site
  . Thanks =)

  Feel free to visit my homepage what to give a dog for pain over the counter

 32. It’s wonderful that you are getting thoughts from this
  paragraph as well as from our discussion made at this time.

  Check out my blog; best cbd gummies for pain (https://www.bellevuereporter.com)

 33. cbd for sale szerint:

  If you would like to improve your experience only keep visiting this site and be updated with the most recent news update posted here.

  Here is my website: cbd for sale

 34. What a data of un-ambiguity and preserveness of precious experience
  on the topic of unexpected feelings.

  My homepage – best kratom (http://www.peninsuladailynews.com)

 35. Leif szerint:

  This site was… how do you say it? Relevant!! Finally I’ve found something that helped
  me. Appreciate it!

 36. I dated a cook at the restaurant I worked at. If convicted he faces three to seven years
  on each count, said Cook County State’s Attorney Kimberly Foxx.
  To the left there was a middle row of five seats and a left row of
  three. First and foremost, there is nothing to be ashamed of when it
  comes to having sex dreams. Big time. For most of the pregnancy, we ended
  up having phenomenal sex. Hotel sex rendez-vous are often thought to be the dirtiest and sexiest
  of illicit encounters, as far as TV and movies would have you
  believe. The presenter admitted ‘today has by
  far been on the hardest’ as she posted a photograph alongside daughters Alaia-Mai and
  Valentina, who were ‘as good as gold’ during
  her bout of nausea. If that’s you then you’re probably far more into sex stories or erotic
  stories rather than porn, at least some of the time.
  In the video, FreedomWorks Executive Vice President Adam Brandon is shown waking from a nap
  at his desk before wandering down the hall and witnessing the panda
  performing oral sex on Clinton in a dream sequence. 3. “I fucked a coworker, after hours, on my boss’ desk. We did it a few times actually. 10/10 would recommend”.

 37. web hosting in szerint:

  Genuinely no matter if someone doesn’t know afterward
  its up to other visitors that they will assist, so here it occurs.

 38. http://t.co/ szerint:

  Hello mates, its enormous paragraph on the topic of teachingand fully defined, keep it up all the time.

 39. http://t.co szerint:

  I enjoy what you guys are usually up too. This kind of clever work and exposure!
  Keep up the amazing works guys I’ve you guys to
  blogroll.

 40. of course like your web-site however you have to
  take a look at the spelling on quite a few of your posts. Several of
  them are rife with spelling problems and I to
  find it very troublesome to inform the truth on the other hand I’ll definitely come again again.

 41. I got this site from my pal who shared with me regarding this site and now this time I
  am browsing this web page and reading very informative articles at
  this place.

 42. http://coub.com szerint:

  Please let me know if you’re looking for a article
  author for your blog. You have some really good posts and I
  think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some material for your blog in exchange for a
  link back to mine. Please send me an e-mail if interested.
  Kudos! scoliosis surgery https://coub.com/stories/962966-scoliosis-surgery scoliosis surgery

 43. This article will assist the internet people for setting up new webpage
  or even a blog from start to end.

  Here is my web blog :: cbd capsules for pain (https://www.heraldnet.com/national-marketplace/best-cbd-capsules-top-10-brands-review-for-2021/)

 44. Exceptional post however , I was wondering if you could write
  a litte more on this subject? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further.
  Appreciate it!

  my web blog maeng da for opiate withdrawal

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

20 + húsz =