Legyőzheti-e a gyűlölet kultúrakomplexuma a szeretet vallását?

A gyűlölet kultúrakomplexuma kifejezés nyilván idegenként hangzik, de szellemi szféránknak egy globális antropológiai modell alapján való kiértékelése során sok más szokatlan kifejezést vagyok kénytelen használni, mert megpróbálom megtalálni az elbeszélésmódját a számunkra legfontosabb dolgoknak, de kezdjük talán az elején.

A szeretet vallásának meggyengítése

Évszázadok óta másról sem hallunk, csak a haladásról. Haladunk, de merre? A haladás szülőföldje Nyugat-Európa addig haladt, hogy egy a fizikusoktól kölcsönzött kifejezéssel élve a szingularitás állapotába jutott. A Nyugat immár nem a világ közepe, még Amerikától Ausztráliáig az összes gyermekével együtt sem. Periférikus területei túlélik ugyan a válságot, de Nyugat-Európa többé nem az ami volt, mert addig haladt, mígnem csatlakozott a közel-keleti és afrikai válságzónákhoz. A középpontba visszakerült Kína, vagyis a Nyugat pár évszázados tündöklése és ámokfutása után visszaállt a világ régi rendje. Kína visszatért tehát az igazi járható útra, Európa pedig túlhaladottá vált.

Ez Merseburg. Ilyen lesz egész Európa? (Jornalisten Watch és Lovas István alapján)

A haladás prófétái által Nyugat-Európára zúdított muszlim tömegek viszont ebben a haladásban le vannak maradva, ők még ott tartanak, hogy a haladók által földbe taposott kereszténység ellen harcolnak. Ne csodálkozzunk ezen. Nemcsak ők, de még sokan mások sem tudják, hogy a vallási vonatkozás csak egy felszín. A lényeg sokkal mélyebben van. A kultúrák és a pszichológia kapcsolatával foglalkozó kutatók számára világos, de a legtöbb embernek fogalma sincs arról, hogy a Közel-Kelet és Európa közti alapvető különbségek sokkal régebbiek, mint a vallásbeliek.

A gyűlölet kultúrakomplexuma

Sokak számára világos már, hogy a kultúrák közötti különbségeket tagadó politikai korrektség idealizmus, sőt a nagybetűs valósággal szembesítve immár idiotizmusnak minősíthető. A legtöbben viszont még nem értik, hogy az emberek, népességek közötti különbségek rasszista és agresszív nacionalista megközelítése, vagy maga a nácizmus, amit Sztálin után szabadon fasizmus címen általánosítanak, ugyanúgy a verseny alapú gyűlölet kultúrakomplexumának a terméke, és a mai posztnacionalizmus, politikai korrektség cím mögött kontrarasszista és kontrafasiszta kurzus alakult ki. Kontra, vagyis ellen-rasszizmus és ellen-“fasizmus”, más szóval újabb rasszizmus és “fasizmus”. A fenti szokatlan kifejezéseket szociálpszichológiai szempontok alapján vezettem be, de a kérdést sokkal profánabb módon is meg lehet közelíteni.

A régi angol vicc szerint Mary a tó partján feji a tehenet. A tó tükrében mindez fordítva látszik. Modern korunk összes zsarnokának ugyanez a logikája. A valóságot egy-egy bukfenccel kicsavarva (a tehén feji Maryt), saját bűneiket ellenfeleikre vetítik, az így kialakult torz tükörképet mutogatva terrorizálják megzavart alattvalóikat. Napjaink szomorú valósága, hogy Nyugat a keresztény hitében meggyengült, a szeretet vallása elhalványult az uszító gyűlölet hatására. Ezzel szemben a hitében fanatizálódó muszlim világ harcát Nyugat gyűlölködő urai támogatják. E két szemben álló világ harcát részben közös múltja ismerete nélkül nem érthetjük meg.

A négy alapvető kultúrakomplexum

A szociálpszichológiát érthető módon nem szeretik a ma uralkodó körök, így a mai viszonyokat tudtommal nem írták még le, de az eddigi kutatási eredmények ismertetése megér néhány bekezdést.  A számtalan, egymást kiegészítő leírási mód közül a szemléletesség céljából emeltük ki azt, amely négy alapvető kultúrakomplexum alapján szinte a teljes világot le tudja írni. Ezek a kultúrakomplexumok a következők: a közösségi megosztás (Communal Sharing), a tekintély rangsorolás (Authority Ranking), egyenlőségi összemérés (Equality Matching), és a piaci árszámítás (Market Pricing) Allan Fiske alapján.

Nyugati világunkban szorosan összefonódva a gyűlölet verseny alapú kultúrakomplexumával a piaci árszámítás került uralomra, ami a multinacionális cégeknek nagyon kedvező, de Európa lakói számára kevésbé. Talán nem véletlen, hogy a nálunk sokkal gyorsabban fejlődő Távol-Keleten viszont az a tekintély rangsorolásnak nevezett kapcsolati rendszer uralkodik, amelyet Nyugaton a legnegatívabbnak ítélnek meg. Teszik ezt annak ellenére, hogy a legsikeresebb vállalatok belső felépítése a tekintély rangsorolásra épül, viszont a közgazdászok nyomán a politikusok többsége által is preferált piaci árszámítás bizonyított módon a társadalom gyors lebomlásához vezet. Lásd Marewell és Ames immár klasszikus tanulmányát: Economists free ride, does anyone else? Journal of Public Economics, 1981, 15, 295-374.

A becsület kultúrakomplexuma

Az Európával elementáris erővel ütköző, nálunk sokkal komolyabb problémákkal küszködő közel-keleti világ azonban nem írható le csupán a fent említett négy kultúrakomplexummal. Közel-Kelet hagyományos, de napjainkig meghatározó közösségi alapja az úgynevezett becsület kultúrakomplexuma, melynek megismerése talán a legfontosabb az emberiség alapproblémáinak megértése szempontjából. A teljes tudatlanságot mutatja, hogy a sajtóban is csak a női családtagok ellen elkövetett „becsületgyilkosságokkal” kapcsolatban hallhatunk vele kapcsolatban. Akkor is csak olyan kontextusban, mintha az a mindenhol előforduló családon belüli erőszak egyik példája lenne.

A valóság az, hogy ennél sokkal, de sokkal többről van szó. A becsület kultúrakomplexuma mai napig meghatározó Észak-Afrikától és Közel-Kelettől Észak-Indiáig, de jelen van Latin-Amerikában, az USA déli államaiban ugyanúgy, mint Dél-Európában. A peremvidékeken természetesen nincs már minden jellemzőjük meg, de Közel-Keleten korántsem avult még el. Nyilvánvaló, hogy Közel-keleten is számtalan ember van, aki nem a becsület kultúrakomplexumának jegyében él, de a gyakorlat azt mutatja, hogy alapjaiban ez határozza meg az Európára zúduló emberek többségének viselkedését. A tisztánlátás érdekében hallgassuk meg, mit mond erről a kultúrakomplexumról a szakirodalom:

„A becsület: a kultúrakomplexum egy példája

 • KM- (közösségi megosztás) kötelékekkel jellemezhető (gyakran nagyon apró) apai ági rokonsági közösségek.
 • Férfiúi autonómia és szabadság a mások akaratának kényszerítő ereje alól – sőt valójában ezekkel való szembeszegülés.
 • A hírnév és a sértések iránti szélsőséges érzékenység: a személy vagy csoport becsülete, hírneve vagy szégyene szinte egy azzal, hogy a személyt vagy csoportot hogyan ítéli meg a közönség – különösen pedig az, hogy más emberek mit mondanak a nyilvánosság előtt.
 • Agresszív, gyakran erőszakos viszony a szűk rokonságon belüliekkel: mindenki más iránti bizalmatlanság, preferencia dolgok erőszakos vagy önkéntes elvételére, a morális kötelezettségek nagyon kis fokú érzete, kivéve rokonok, atyafiak, üzletfelek és vendégek irányában.
 • A vendéglátásból megkövetelt vendégszeretet és a vendéglátó-vendég közötti különleges kötelékek iránti abszolút felelősségérzet.
 • A nők védtelensége, szexuális vágyaik és a saját szexualitásuk miatt érzett szégyen, aggódás (ezért gyakran megkövetelik a nőktől, hogy fátyolozzák le magukat, vagy ne járjanak el otthonról, és/vagy eltávolítják, illetve összekapcsozzák a klitoriszukat).
 • A nők szexuális normaszegései vagy egyáltalán ennek gyanúja miatt érzett kollektív szégyen az apák, testvérek, fiak és férjek részéről, különösen, ha a rokonság nem tudja ezt megtorolni.
 • A becsületüket veszített férfiak szégyenérzete és védtelenségük a pletykával és kigúnyolással szemben, valamint a társas interakcióból való kiközösítésük.
 • A férfiak házasság előtti és házasságon kívüli nemi kapcsolatainak elfogadására irányuló tendencia, egészen odáig terjedően, hogy csodálattal adózzanak a nők nemi ostromlásának és néha azoknak a férfiaknak, akik más férfiakat szégyenbe hoznak azáltal, hogy az oltalmuk alá tartozó nőket elcsábítják.”

( Alan P. Fiske, Shinobu Kitayama, Hazel R Markus: A szociálpszichológia kulturális mátrixa 232-233 oldal, in Kultúra és pszichológia, szerkesztette Nguyen Luu Lan Anh – Fülöp Mária, Budapest, Osiris Kiadó 2003)

A becsület kultúrakomplexuma jelen volt már az antik görög és római világban és nagymértékben hozzájárult a római birodalom bukásához. Az új Európa felépüléséhez két világ sikeres találkozása vezetett el. Az egyik a becsület kultúrakomplexumán felülkerekedő szeretet vallása, a kereszténység, a másik erő a becsület kultúrakomplexumától mentes barbár népek ereje. A barbárok harcias rabló voltuk ellenére első sorban a kétkezi munkájukból éltek és rendkívül fogékonyak voltak a technikai újításokra ugyanúgy, mint a tanulásra. A barbárok közül ki kell emelni a keletről érkező alánokat, hunokat, avarokat, magyarokat, ugyanis ők a közhiedelemmel ellentétben nem primitív törzseket alkottak, hanem nagyon fejlett állammodellel rendelkeztek. Az európai királyságok tulajdonképpen hun utódállamoknak tekinthetők. A nemesi erkölcsök és a lovagi eszme ugyanúgy a kötelességeket helyezi előtérbe, mint a konfucianizmus, vagy a sztoikus bölcselet és a kereszténység. A kötelességeknek a jogok elé való helyezése tette naggyá Európát ugyanúgy, mint Távol-Keletet.

Az európai keresztény világnak tehát több gyökere volt, és ezek a gyökerek akkor is hatnak, ha a keresztény hit formálisan eltűnik, és a szeretet táptalaja a közösség felbomlik. Sajnos ugyanígy végigkísérte Európa történelmét a becsület kultúrakomplexumának a bomlásterméke, amely végül belülről kezdte ki a keresztény világot. A becsület kultúrakomplexumának világszerte számtalan bomlásterméke rombol, a mexikói drogbandáktól a Boko Haramig.

Európában a pénzközpontú városállam modellje volt az, amely a becsület kultúrakomplexumának lényegét konzerválta, és fokozatosan a verseny alapú gyűlölet kultúrakomplexumává alakította. A magántőke állami pénzrendszerrel szembeni előretörése a gyarmatosítás és az ipari termelés céljai érdekébe való alávetése teremtette meg a lehetőséget a gyűlölet versenyalapú kultúrakomplexumának a kialakulásához. A versenyszellem a szeretet vallásának kötelességtudásával szemben az egyéni jogok követelését helyezte előtérbe, ezáltal sikerült fölülkerekednie.

A versenyalapú individualizmus végül saját csapdájába esett, mert Távol-Kelet kötelességtudó közösségi szelleme sikeresebb, mint a kiégett Nyugat. A versenyalapú individualizmus miután a huszadik században minden kártyáját kijátszotta, a huszonegyedikre már csak a kontra eszmék és a kontraszelekció maradt neki. Az Európai Unión belül utolsó reményünk az, hogy eme kontraszelektív gyűlölet kultúrával szemben a halálos álmából ébredező józanság és a szeretet győzedelmeskedni tud. A kérdés csak az, mennyi marad még meg a keresztény Európából? A jövőnk a fiatalság kezében van, minden attól függ, mennyire találnak vissza gyökereikhez, például az Identitás mozgalom mennyire lesz sikeres. http://breitportal.hu

32 Responses to Legyőzheti-e a gyűlölet kultúrakomplexuma a szeretet vallását?

 1. Kristal szerint:

  Heya i’m for the first time here. I came across this board and I
  to find It really helpful & it helped me out much.
  I hope to present something again and aid others such as you
  helped me.

 2. Candida szerint:

  Howdy! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay.
  I’m absolutely enjoying your blog and look forward to new posts.

 3. Kandice szerint:

  I was suggested this website by my cousin. I am not sure whether
  this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble.
  You’re incredible! Thanks!

 4. Georgianna szerint:

  I seriously love your site.. Pleasant colors & theme.

  Did you build this website yourself? Please reply
  back as I’m wanting to create my own personal website and would like to know
  where you got this from or just what the theme is named.
  Many thanks!

 5. Taylah szerint:

  What i do not understood is in reality how you’re now
  not really a lot more neatly-liked than you might be
  right now. You’re so intelligent. You understand therefore significantly on the subject of this matter,
  made me personally imagine it from so many numerous angles.
  Its like men and women don’t seem to be involved unless it’s something to do with Lady gaga!

  Your own stuffs excellent. Always take care of it up!

 6. Gus szerint:

  Good way of telling, and fastidious article to obtain facts
  about my presentation subject matter, which i am going to present in academy.

 7. mayiling.cn szerint:

  Hello! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I truly enjoy reading your
  posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same topics?

  Thanks a lot!

  Look into my blog post – mayiling.cn

 8. Hey just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to be
  running off the screen in Ie. I’m not sure if this is
  a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I figured I’d
  post to let you know. The style and design look great though!
  Hope you get the issue fixed soon. Thanks

  Here is my web site :: love138 slot game list

 9. Cinagra Rx szerint:

  Very interesting topic, thanks for putting up.

  my blog :: Cinagra Rx

 10. us casinos szerint:

  Keep on writing, great job!

 11. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to
  do some research on this. We got a grab a book from our area library
  but I think I learned more from this post.
  I am very glad to see such excellent information being shared
  freely out there.

  My web-site; CoolEdge AC Reviews

 12. Jefferey szerint:

  Thanks designed for sharing such a nice opinion, post is pleasant, thats why
  i have read it fully

 13. Corrine szerint:

  I’m not sure where you’re getting your info, but great
  topic. I needs to spend some time learning more or understanding more.

  Thanks for wonderful information I was looking for this information for my
  mission.

 14. toto sgp szerint:

  I really like reading a post that will make men and women think.
  Also, many thanks for allowing me to comment!

 15. DFine8 szerint:

  excellent publish, very informative. I ponder why the opposite
  specialists of this sector do not understand this. You
  must continue your writing. I am confident, you’ve a huge readers’ base already!

  Also visit my blog :: DFine8

 16. Alejandra szerint:

  Hi colleagues, how is all, and what you wish for to say
  regarding this piece of writing, in my view its truly awesome in favor of me.

 17. I really like your blog.. very nice colors & theme.
  Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz reply as I’m looking to create my own blog and would like to find out where u got
  this from. many thanks

  Visit my blog … Leaf Max CBD Review

 18. ai-db.science szerint:

  My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of
  the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress
  on various websites for about a year and am anxious about switching to another
  platform. I have heard very good things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?

  Any help would be really appreciated!

 19. Coastal Hemp CBD szerint:

  Ahaa, its good discussion regarding this paragraph at
  this place at this web site, I have read all that, so at this time me
  also commenting at this place.

  Also visit my blog post – Coastal Hemp CBD

 20. Post muito bom, oferece muito bem as informações,
  é o que verdadeiramente interessa. Este blog está de
  parabéns. Vale a pena ler na integra.

 21. Have you ever considered creating an e-book or guest authoring on other blogs?
  I have a blog centered on the same topics you discuss and would love to have you
  share some stories/information. I know my subscribers
  would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

 22. My brother recommended I might like this blog.
  He was totally right. This post truly made my day. You cann’t imagine simply how much time
  I had spent for this info! Thanks!

  Here is my page :: Fiore Organics CBD

 23. D-Fine8 Reviews szerint:

  Very instructive and excellent body structure of subject material, now
  that’s user pleasant (:.

  Here is my blog; D-Fine8 Reviews

 24. You are so cool! I do not suppose I’ve truly read through a single thing like that before.

  So good to discover another person with a few unique thoughts on this issue.
  Really.. thanks for starting this up. This website is something that’s needed on the web, someone with a
  bit of originality!

  Here is my blog Keto Fat Burn Reviews

 25. I always used to study piece of writing in news papers but now as I am a user of web therefore from now I am using
  net for articles, thanks to web.

  Here is my blog post … ViagRx – https://w123ce.ru/index.php?action=profile;u=99726

 26. I have been browsing online more than 3 hours today, yet
  I never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made
  good content as you did, the internet will be much more useful
  than ever before.

 27. Melodee szerint:

  Wow, incredible blog layout! How long have you ever been running a
  blog for? you made running a blog glance easy.

  The full glance of your website is magnificent, as well as the content material!

  my web page – Melodee

 28. telegra.ph szerint:

  It?s difficult to find knowledgeable people in this particular
  topic, however, you seem like you know what you?re talking
  about! Thanks

  Feel free to visit my page :: telegra.ph

 29. 3DS Pills szerint:

  What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this
  I have found It absolutely helpful and it has aided me out loads.
  I’m hoping to contribute & aid different customers like
  its aided me. Great job.

  Have a look at my web blog – 3DS Pills

 30. This web site truly has all of the information and facts I
  needed about this subject and didn?t know who to ask.

  my blog … SynerSooth CBD Gummies

 31. Excellent blog post. I absolutely love this site. Continue the good
  work!

 32. Se você quiser saber mais sobre os estudos clínicos que podem
  ser adequados para você, converse com seu dr..

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

20 − kettő =