Nyílt levél

Az alábbi levelet az Európai Parlament képviselőinek szerettem volna elküldeni, de miután Gál Kinga képviselő asszony azt mondta, hogy néhány mondatnál többet egyikük sem hajlandó elolvasni, lemondtam róla. Ezért inkább mint egy palackba zárt üzenetet inkább az éterbe dobom, talán valaki elolvassa egyszer.

Tisztelt Európai Parlamenti Képviselők

 • Európát a gyarmatosítás tette naggyá és a hamis szabadságvágy tette tönkre.
 • Az igazi európai értékek és az igazi szabadság ettől a kettőtől függetlenek.
 • A legnagyobb tévedés az, hogy a tudomány és a vallás szemben áll egymással.

Európa súlyos válságban van és a válságból csak akkor tud kilépni, ha ezekkel az alapvető tényekkel szembenéz. Addig nincs megoldás, amíg nem fogadjuk el a világ valós rendjét, hierarchikus felépítését, vagyis azt, amire a tudományos és a vallásos világkép egyaránt épül. A test, lélek és szellem egymásra épülő hierarchikus szintjeit nem hagyhatja figyelmen kívül sem a tudomány, sem a vallás, sem a politika, mert akkor zsákutcába jut. A humán tudományok terén csak egy rendszerelmélet alapú globális antropológia jelentheti a jövőt. A kereszténység és a tudományos világ számára ennek lényegét Franz Xaver von Baadernél jobban senki sem fogalmazhatja meg:

 

“A lélek a test morálja, de
a test a lélek bázisa.
A szellem a lélek morálja, de
a lélek a szellem bázisa.
A szabadság a szellem morálja, de
a szellem a szabadság bázisa.”

 

Hamvas Béla alapján ennek tudatában juthatunk el csak az igazi, nagybetűs Szabadsághoz. Ezek után pedig rátérhetünk a politikai szféra felelősségének kérdésére. Ugyancsak Baader fogalmazta meg, hogy a test defektusa a betegség, a léleké az őrültség, a szellemé pedig a bűn. Mindezek tudatában mit kezdjünk az identitás kérdésével? Mit jelent az, hogy nemi identitás? Mit jelent a nemzeti, mit a jelent az európai identitás? Mi az, amit meg lehet választani, mi az, amit meg lehet tanulni, és mi az, amin nem lehet változtatni? A biológiai alapokon nem lehet változtatni. Amint hiába képzeli magáról valaki, hogy ő egy fenyőfa, vagy jámbor növényevő állat, ugyanúgy hiába képzeli azt is, hogy más nemű, mint aminek született. E téren nincs szabadság, csak kötelességek vannak. Kötelességünk tisztelni a másik nemet, ugyanúgy ahogyan a növényevő állatokat és a fenyőfát is. Aki viszont más neműnek, növényevő állatnak, vagy fenyőfának képzeli magát, az súlyos pszichés zavarokban szenved, és nem biztatni kell ebben, hanem gyógyítani. Aki pedig törvényekkel támogatja az identitászavarokat, az súlyos bűnt követ el!

Nemcsak azzal követnek el bűnt, ha a gender elméletet a törvény szintjére emelik és legalább is hallgatásukkal támogatják a vegán életmódot, hanem azzal is, hogy szemet hunynak az egyes tagországokban az úgymond nemzeti kisebbségek, vagyis más nyelvű, nemzetiségű, esetenként más vallású közösségek elnyomása fölött, miközben tömegével engednek be Európába olyan embereket, kiknek semmi köze az európai kultúrához, identitáshoz, vagyis tudatosan ássák Európa sírját.

Hogyha netán annyira naivak lennének, vagy annyira tudatlanok, hogy ezt nem látják, nem tudják felérni ésszel, akkor felhívom a figyelmüket néhány tudományos tényre, amelyet napjainkban igyekeznek elhallgatni. Miközben Európában legfeljebb arról folyik a vita, hogy az érkező tömegek menekültek-e vagy bevándorlók, a muzulmán világ számtalan szellemi vezetője nyíltan hirdeti a nyugati világ és az össz-kereszténység elleni szent háborút. A vallási vonatkozás nagyon fontos ugyan, de csak egy felszín. A lényeg sokkal mélyebben van. A kultúrák és a pszichológia kapcsolatával foglalkozó kutatók számára világos, hogy a Közel-Kelet és Európa közti alapvető különbségek sokkal régebbiek, mint a vallásbeliek. Politikusaink sajnos erről a tényről nem akarnak tudomást venni, pedig egyre világosabb, hogy a különbségeket tagadó politikai korrektség idealizmus, sőt a nagybetűs valósággal szembesítve immár idiotizmusnak minősíthető. Az emberek, népességek közötti különbségek rasszista és agresszív nacionalista megközelítését nyilván el kell vetnünk, de mára már nem ez a fő probléma, hanem az, hogy a közélet szószólói a ló túlsó oldalára estek át. Multikulturalizmus címen tulajdonképpen kontrarasszista és kontranacionalista kurzus alakult ki. A kontrarasszizmus valójában a fehér ember ellen irányuló rasszizmus, a kontranacionalizmus pedig amellett, hogy az állam intézményének lebontását célozza csak azok ellen érvényes, akik nem a világot uraló maffia kliensei.

A szociálpszichológia alapján álló kapcsolati elmélet a fenti hamis megközelítésekkel szemben a valóságnak megfelelően tudja leírni a világban uralkodó viszonyokat. A számtalan, egymást kiegészítő leírási mód közül a szemléletesség céljából emeltük ki az egyik megközelítési módot, amely négy alapvető kultúrakomplexum alapján szinte a teljes világot le tudja írni. Ezek a kultúrakomplexumok a következők: a közösségi megosztás (Communal Sharing), a tekintély rangsorolás (Authority Ranking), egyenlőségi összemérés (Equality Matching), és a piaci árszámítás (Market Pricing).

Nyugati világunkban egyre inkább az utóbbi kerül uralomra, ami a multinacionális cégeknek nagyon kedvező, de Európa lakói számára kevésbé. Talán nem véletlen, hogy a nálunk sokkal gyorsabban fejlődő Távol-Keleten viszont az a tekintély rangsorolásnak nevezett kapcsolati rendszer uralkodik, amelyet Nyugaton a leg negatívabbnak ítélnek meg. Teszik ezt annak ellenére, hogy a legsikeresebb vállalatok belső felépítése a tekintély rangsorolásra épül, viszont a közgazdászok nyomán a politikusok többsége által is preferált piaci árszámítás bizonyított módon a társadalom gyors lebomlásához vezet. Lásd Marewell és Ames immár klasszikus tanulmányát: Economists free ride, does anyone else? Journal of Public (Economics, 1981, 15, 295-374).

Az Európával elementáris erővel ütköző, nálunk sokkal komolyabb problémákkal küszködő közel-keleti világ azonban nem írható le csupán a fent említett négy kultúrakomplexummal. Közel-Kelet hagyományos, de napjainkig meghatározó közösségi alapja a becsület kultúrakomplexuma a mai napig meghatározó Észak-Afrikától és Közel-Kelettől Észak-Indiáig, de jelen van Latin-Amerikában, az USA déli államaiban ugyanúgy, mint Dél-Európában. A peremvidékeken természetesen nincs már minden jellemzőjük meg, de Közel-Keleten korántsem avult még el. Nyilvánvaló, hogy Közel-Keleten is számtalan ember van, aki nem a becsület kultúrakomplexumának jegyében él, de a gyakorlat azt mutatja, hogy alapjaiban ez határozza meg az Európára zúduló emberek többségének viselkedését. A tisztánlátás érdekében hallgassuk meg, mit mond erről a kultúrakomplexumról a szakirodalom:

 • KM- (közösségi megosztás) kötelékekkel jellemezhető (gyakran nagyon apró) apai ági rokonsági közösségek.
 • Férfiúi autonómia és szabadság a mások akaratának kényszerítő ereje alól – sőt valójában ezekkel való szembeszegülés.
 • A hírnév és a sértések iránti szélsőséges érzékenység: a személy vagy csoport becsülete, hírneve vagy szégyene szinte egy azzal, hogy a személyt vagy csoportot hogyan ítéli meg a közönség – különösen pedig az, hogy más emberek mit mondanak a nyilvánosság előtt.
 • Agresszív, gyakran erőszakos viszony a szűk rokonságon belüliekkel: mindenki más iránti bizalmatlanság, preferencia dolgok erőszakos vagy önkéntes elvételére, a morális kötelezettségek nagyon kis fokú érzete, kivéve rokonok, atyafiak, üzletfelek és vendégek irányában.
 • A vendéglátásból megkövetelt vendégszeretet és a vendéglátó-vendég közötti különleges kötelékek iránti abszolút felelősségérzet.
 • A nők védtelensége, szexuális vágyaik és a saját szexualitásuk miatt érzett szégyen, aggódás (ezért gyakran megkövetelik a nőktől, hogy fátyolozzák le magukat, vagy ne járjanak el otthonról, és/vagy eltávolítják, illetve összekapcsozzák a klitoriszukat).
 • A nők szexuális normaszegései vagy egyáltalán ennek gyanúja miatt érzett kollektív szégyen az apák, testvérek, fiak és férjek részéről, különösen, ha a rokonság nem tudja ezt megtorolni.
 • A becsületüket veszített férfiak szégyenérzete és védtelenségük a pletykával és kigúnyolással szemben, valamint a társas interakcióból való kiközösítésük.
 • A férfiak házasság előtti és házasságon kívüli nemi kapcsolatainak elfogadására irányuló tendencia, egészen odáig terjedően, hogy csodálattal adózzanak a nők nemi ostromlásának és néha azoknak a férfiaknak, akik más férfiakat szégyenbe hoznak azáltal, hogy az oltalmuk alá tartozó nőket elcsábítják.

( Alan P. Fiske, Shinobu Kitayama, Hazel R Markus: A szociálpszichológia kulturális mátrixa 232-233 oldal, in Kultúra és pszichológia, szerkesztette Nguyen Luu Lan Anh – Fülöp Mária, Budapest, Osiris Kiadó 2003)

 

A becsület kultúrakomplexumának ismeretében egyértelmű, hogy ahol az nagymértékben elterjed, ott a közrendet csak vasfegyelemmel, kemény diktatórikus módszerekkel lehet fenntartani. Történelmi szempontból egyértelmű, hogy a liberális demokrácia hagyta, hogy a becsület kultúrakomplexuma jegyében működő csoportok, egyének jussanak uralomra és egymással hadakozva lebontsák az ezzel szembenálló keresztény európai kultúrát. Kialakítottak egy globális pénzrendszert és uralják a médiafelületek majdnem egészét. Uzsorás módszereikkel és a becsület kultúrakomplexumából kialakult gyűlölet kultúrakomplexumát terjesztő ideológiájukkal tönkretették a fél világot, mégsem tudtak világuralomra jutni. Most Európán igyekeznek rúgni még egy nagyot. Ne higgyék egy szavukat sem. Számukra a piaci árszámítás az isten, a klímavédelem csak reklámfogás. Talán csak nem gondolják komolyan, hogy érdekli őket vagy egy fa sorsa is, hiszen az számukra csak áru! A Föld bármely területe pedig tőke! Esetleg szívesen tekintenék az emberiség „fölösleges” tömegeitől megtisztított természetet birtokuk díszes előkertjének.

Uraim, most választhatnak. Vagy megvédjük a hagyományos családmodellt és visszanyúlunk a tekintélyelvűség egyes eszközeihez annak érdekében, hogy kirúghassuk az uzsorásokat és megvédjük a két tűz közé szorult európai kultúrát, vagy hagyjuk, hogy a muszlim jövevények vegyék át a hatalmat és a nőket elnyomó sárija rendezze a társadalmat és a muszlim tekintélyelvűség jegyében semmisítse meg világunkat. A harmadik, pillanatnyilag legreálisabbnak látszó forgatókönyv alapján pedig a bomlási folyamat nem áll meg a Brexitnél, hanem tovább bomlik Európa, lassan kialakul egy muszlim Nyugat-, és egy hagyományos Kelet-Európa.

Ezek a lehetőségek. Válasszanak Hölgyeim és Uraim. A labda az Önök térfelén pattog.

 

 

Tisztelettel Fazakas Ferenc Miklós

Fazakas Sándor Zsolt

Budapest, 2019. 10. 15